Vážený zákazník,

s účinnosťou odo dňa 1.4.2013 previedla spoločnosť Airwave s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku časť podniku pod názvom Stredisko poskytovania elektronických a dátových služieb na spoločnosť

RadioLAN, spol. s r.o. - Kuklovská 9, 841 05 Bratislava
Prevádzka: Československých tankistov 83, 84106 Bratislava
Kontaktné telefónne číslo: 02 / 33 00 4000 | HOTLINE nahlasovanie porúch: 02 / 33 00 4111
email: office(at)radiolan.sk | web: www.radiolan.sk

a na spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o. tak prešli všetky pohľadávky a záväzky, ktoré sa na túto časť podniku vzťahujú, vrátane tých vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní verejnej telekomunikačnej siete uzatvorenej s Vami.

Faktúru za mesiac apríl 2013 uhraďte prosím v zmysle zaslanej faktúry na účet spoločnosti Airwave s.r.o. Do konca apríla 2013 aj naďalej zostávajú v platnosti všetky existujúce kontaktné osoby a telefónne čísla na účely poskytovania servisi a ostatných podporných činností.

Od 1.5.2013 bude výlučným poskytovateľom a kontaktnou osobou, ktorá bude plniť záväzky z Vami uzavretej zmluvy o poskytovaní verejnej telekomunikačnej siete vrátane vystavovania faktúr za poskytnuté služby, spoločnosť  RadioLAN, spol. s r.o.

Dear customer,

as of 1.4.2013 the company Airwave s.r.o. has transferred, based on the contract on the part of the enterprise sale, the part of the enterprise called Stredisko poskytovania elektronických a dátových služieb to the company 

RadioLAN, spol. s r.o.  - Kuklovská 9, 841 05 Bratislava

and hereby all the receivables and obligations applying to this part of the enterprise, including those resulting from your contract, have been transferred to  RadioLAN, spol. s r.o. 

Please pay the invoice for April 2013 on the account of Airwave s.r.o. as instructed in the invoice sent to you by Airwave s.r.o. Until the end of April 2013, all existing contact persons and contact data for the purpose of providing the service and other support will have been valid.

As of 1.5.2013, the exlusive prrovider and the contact person who will provide you with the services resulting from your contract including invoicing you will be RadioLAN, spol. s r.o.

S pozdravom

Manuel Urbanek, v.r.

konateľ                    

V Malackách, dňa 08.04.13

Copyright © Airwave s.r.o.: obrazový materiál, vecné informácie a softvér prezentovaný v tomto dokumente je predmetom vlastníckych práv spoločnosti Airwave s.r.o. a je zakázané ho kopírovať alebo používať bez výslovného súhlasu Airwave.